وب سایت دکتر باقری بدلیل عدم پرداخت مطالبات مالی طراح و راه انداز وب سایت از دسترس خارج گردیده است